Ocena ryzyka klienta

Zespół zarządzania aktywami handlowymi przypisuje klientom na podstawie odpowiedzi w teście dopasowania osobistą ocenę ryzyka w skali od 1-5. Zespół zarządzania aktywami handlowymi wykorzystuje wynik testu do oceny następujących obszarów:

Poziomy tolerancji ryzyka i cele inwestycyjne

Kiedy klient decyduje się przydzielić część portfela inwestycyjnego do różnych klas aktywów, na podstawie konkretnego profilu inwestycyjnego wyodrębniamy poziomy ryzyka, które może tolerować w ramach tej alokacji.

Należy pamiętać, że odnosimy się tu do dodania dodatkowego, nieskorelowanego zwrotu do portfela - który u nas nazywany jest 'alfa' - w porównaniu z ustalonymi poziomami referencyjnymi. Podstawowy profil inwestycyjny może być zróżnicowany od defensywnego do spekulacyjnego, a poziomy ryzyka stosowane są do portfela klienta w odniesieniu do oczekiwanej rocznej stopy zwrotu, ryzyka i wykorzystania środków.

Poziom ryzyka 1 2 3 4 5
Przewidywany zakres rocznych zwrotów -5% do +10% -10% do +15% -5% do +20% -20% do +25% -30% do +35%
Oczekiwane roczne ryzyko
(odchylenie standardowe)
5% 10% 15% 20% 25%
Przewidywany maksymalny spadek -10% -15% -20% -25% -30%

Horyzont Inwestycyjny

Czas potrzebny do osiągnięcia celu zwrotu z inwestycji.

Zdolność finansowa

Jest oparta o całkowitą sytuację majątkową, a zatem oznacza zdolność do podejmowania określonego ryzyka inwestycyjnego.

Kategorie ryzyka klienta

  • 1 Defensywny
  • 2 Umiarkowany
  • 3 Wzrost
  • 4 Agresywny
  • 5+ Spekulacyjny
1
Defensywny

Profil klienta jest defensywny, a większość portfela jest przypisana do optymalnie zdywersyfikowanego portfela o stałym dochodzie. Oczekiwane zwroty będą nieco lepsze niż zwroty na koncie oszczędnościowym. Maksymalna alokacja 10% w inwestycje alternatywne może pomóc poradzić sobie z niewielkim ujemnym zwrotem, aby ukierunkować inwestycję na 10% wzrost i zwiększyć całkowity zwrot z portfela.

2
Umiarkowany

Ogólny umiarkowany profil ryzyka, pozwala osiągnąć do 15% zwrotu z portfela inwestycyjnego, jeśli zostanie on skierowany na inwestycje alternatywne. Klient jest gotów przeznaczyć trochę większą część swojego kapitału własnego na inwestycje inne niż o stałym dochodzie, a nawet zaakceptować 15% spadek wynikający z inwestycji alternatywnych w celu osiągnięcia wyższej efektywności portfela.

3
Wzrost

Wzrostowy profil ryzyka oznacza, że klient będzie inwestować w ważone portfele skoncentrowane na wzroście inwestycji wieloskładnikowych, które zazwyczaj oferują zarówno wyższe potencjalne korzyści, jak i jednocześnie wyższe potencjalne ryzyko. Klient jest gotów zaakceptować wyższy maksymalny spadek portfela do -20% dla realizacji oczekiwanego zwrotu.

4
Agresywny

Posiadając agresywny profil ryzyka, klient dobrze rozumie dynamikę ryzyka/zwrotu, dzięki czemu może przeznaczyć większą część swojego portfela na globalne akcje i zwiększyć alternatywną alokację inwestycji do 20%. W ten sposób klient oczekuje osiągnięcia rocznej efektywności wyższej niż 20% dla tej części portfela, ale rozumie, że może się to wiązać ze znaczną stratą wysokości -20%.

5
Spekulacyjny

Inwestor o profilu spekulacyjnym dobrze rozumie ryzyko, które może zaakceptować. Szuka wysokiej rocznej efektywności z wyższą dynamiką zmienności, jednak tak rozumiana alokacja portfela zmierza w kierunku bardziej ryzykownych aktywów. Alternatywna alokacja inwestycji może sięgać nawet 30% ogółu portfela, a związane z nią ryzyko może osiągnąć maksymalny -30% poziom spadku wartości inwestycji opartych o produkty alternatywne.

Oceny ryzyka portfela

Każda nowa strategia lub portfel oferowany klientom podlegającym zarządzaniu aktywami handlowymi przechodzi rygorystyczny proces weryfikacji z należytą starannością (due diligence) i otrzymuje ocenę ryzyka. Portfel jest następnie poddawany ciągłemu monitorowaniu, a ocena ryzyka może być dostosowywana co miesiąc na podstawie wewnętrznych kryteriów, procedur i zachowań handlowych.

Analiza portfela i ocena ryzyka to połączenie następujących kryteriów

  • Wyniki pozycji handlowych. Dbamy o to, aby wszystkie wyniki transakcji były dokładnie analizowane i przetwarzane w celu zapewnienia reprezentatywnych wyników w tamach odnośnych portfeli inwestorów w oparciu o zamknięte i otwarte transakcje w ramach danej strategii. Analiza obejmuje różne mierniki i wskaźniki aktywności, takie jak maksymalna/minimalna/średnia liczba transakcji w różnych ujęciach czasowych, podział transakcji według instrumentów, średnie okresy posiadania pozycji handlowych, maksymalne/minimalne/średnie wielkości partii, a to tylko kilka podstawowych składników oceny.

  • Statystyki ryzyka/zwrotu. Analiza ryzyka/zwrotu dla naszych strategii przeprowadzana jest na bardzo szerokim wachlarzu dostępnych wskaźników ryzyka i efektywności oraz właściwości statystycznych. Rozpoczyna się od początkowej i kroczącej analizy współczynnika Sharpe i przechodzi do innych podobnych wskaźników ryzyka/zwrotu, takich jak Sortino, Sterling, Calmar. Nasze platformy wewnętrzne mierzą roczne zmienności kroczące w ramach horyzontu czasowego, maksymalne wykorzystanie środków, historyczne i bieżące wartości procentowe, korelacje ryzyka rynkowego, a także charakterystykę dystrybucji zwrotów (Maks/Min/Średnia dla różnych częstotliwości) i dynamikę VAMI. Stosujemy również dobrze udokumentowany wskaźnik ryzyka SRRI stosowany przez UCITS i fundusze hedgingowe na całym świecie w celu sklasyfikowania naszych strategii w oparciu o odpowiedni zakres 1-7.

  • Zasady strategii handlowej. Oprócz omówionych powyżej wskaźników aktywności i ryzyka/zwrotu, zwracamy dużą uwagę na rzeczywisty model strategii, całościową koncepcję zasad obrotu oraz powiązania z realną dynamiką rynkową.
    Oferujemy strategie, które obejmują „przewagę rynkową”, która opłaca się w perspektywie długoterminowej. W naszym arsenale posiadamy różne strategie obejmujące wszystkie profile ryzyka i apetyty na zwroty, jednak zawsze upewniamy się, że każda z nich i jej optymalna alokacja jest dobrze zorganizowana, wykazuje sprawdzone wyniki i jest poparta odpowiednim modelem. Niemniej jednak, jako zabezpieczenie przed ekstremalnymi warunkami rynkowymi, stosujemy mechanizmy zarządzania ryzykiem Stop-loss dla wszystkich naszych strategii na określonych poziomach, tak aby zapewnić, że żaden inwestor nie przekroczy maksymalnej straty, która została uzgodniona i może być oczekiwana dla każdego z portfeli.

Wyjaśnienie ocen ryzyka klienta

Ocena ryzyka klienta >= Ocena ryzyka portfela

Klienci mogą inwestować wyłącznie w portfele i strategie, których wynik ryzyka jest niższy lub co najmniej równy własnemu wynikowi ryzyka przypisanemu każdemu klientowi na podstawie testu dopasowania.